میدی کنترلر AKAI LPK25 ( کارکرده )
  • میدی کنترلر AKAI LPK25
  • ۲۵ کلید
  • ساستین

 

  • وضعیت کارکرده 
  • بسیار تمیز