پایه میکروفن بلند SPL PM-480

پایه میکروفن بلند SPL PM-480

توضیحات پایه میکروفن بلند SPL PM-480