پری امپ PRESONUS STUDIO CHANNEL

پری امپ PRESONUS STUDIO CHANNEL

  • پری امپ PRESONUS STUDIO CHANNEL
  • دارای کامپرسور