کارت صدا Universal Audio Volt 176 (ویترینی)

کارت صدا Universal Audio Volt 176 (ویترینی)

Marshall Plexi Classic Amplifier

Live 11 Lite

Melodyne Essential

Ampeg® SVT-VR Classic Bass Amp

LX480 Essentials

Virtual Drummer DEEP

Virtual Bassist DANDY

LABS

 

برای سالها الهامات خود را ضبط کنید

Volt 176 با ساختار فلزی مستحکم ، کناره های چوبی ، و طراحی صنعتی شیک ، فضای کاری شما را با سبکی بی عیب و نقص ، برای سال ها، ارتقا می بخشد.