کارت صدا Universal Audio Volt 476P

کارت صدا Universal Audio Volt 476P

کارت صدا Universal Audio Volt 476P

آهنگ ، استریم و پادکست با صدای کلاسیک در Mac ، PC ، iPad و iPhone خلق کنید.

با استفاده از کمپرسور آنالوگ بر اساس 1176 UA افسانه ای، وضوح و پانچ را به صدا ، سازها و سایر منابع صوتی اضافه کنید.

Marshall Plexi Classic Amplifier

Live 11 Lite

Melodyne Essential

Ampeg® SVT-VR Classic Bass Amp

LX480 Essentials

Virtual Drummer DEEP

Virtual Bassist DANDY

LABS