گیتار الکتریک ESP-LTD EC-10

مشخصات ESP-LTD EC-10 تعداد فرت ها: 24
• پیکاپ بریج: ESP طراحی LH-100B
• پیکاپ گردنی: ESP طراحی LSH-100N