Valeton GP-100 افکت گیتار الکتریک

Valeton GP-100 افکت گیتار الکتریک

Valeton GP-100 افکت گیتار الکتریک

دارای بانک صدای مدرن

خروجی usb جهت ضبط و اجرای استودیویی